1. Indien er sprake is van een belemmering (R25-Ia) door grond in bewerking, dan is de spe(e)l(st)er verplicht de belemmering te ontwijken volgens Regel 25-Ib.
  2. Alle afstandspalen, palen welke waterhindernissen markeren en steun- en beschermingspalen zijn vaste obstakels.
  3. Op hole 14, 15, 16 en 17 wordt buiten de baan aan de linkerkant niet aangegeven d.m.v. witte markeerpalen. De oever achter het water is buiten de baan.
  4. Het is verboden te slaan uit de beschermde milieugebieden gemarkeerd met een groene kop. Men dient het spel te hervatten volgens Regel 26-I of 27-I.
  5. Indien de bal "door de baan" ligt en het gebied met een kwetsbaar milieu een belemmering vormt voor de stand van de spe(e)l(st)er of de ruimte van zijn voorgenomen swing, dan moet de spe(e)l(st)er zonder strafafslag handelen volgens Regel 25-Ib(i).
  6. Op hole 9 en 18 mag voor een bal, die misschien in de waterhindernis is gekomen, een provisionele bal worden gespeeld.
  7. Tijdelijke, plaatselijke regels worden vermeld bij de receptie.

Course Rule

Delen van een (laterale) waterhindernis of buiten de baan gemarkeerd met een groene kop zijn beschermde milieugebieden. Het is ten strengste verboden om deze gebieden te betreden.

Regels voor het gebruik van de baan

Gebruikers van de golfbaan zijn aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degenen voor wie zij wettelijk aansprakelijk zijn worden veroorzaakt. Zij zijn gehouden het recreatieschap te vrijwaren voor aanspraken van of moeilijkheden met derden, welke uit een zodanige schade mocht voortvloeien.