Local Rules 18 holes baan

  1. De grens van buiten de baan wordt aangegeven met witte palen.
  2. Grond in bewerking (GUR) gemarkeerd door blauwe palen of lijnen is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.
  3. Alle afstandspalen, palen welke hindernissen markeren, en steun- en beschermingspalen op de baan worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1.
  4. Op hole 14, 15, 16 en 17 zijn laterale (rode) hindernissen slechts aan een kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.
  5. Het gebied binnen de hindernis links op hole 3 en hole 16, gemarkeerd door rode palen met groene koppen is een verboden speelzone (kwetsbaar milieu). Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone met een strafslag worden ontweken volgens Regel 16.1b.
  6. Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis ligt op holes 9 en 18, mag een speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3 en daarmee een van de volgende ontwijkopties toepassen: slag en afstand, recht naar achteren ontwijken of zijwaarts ontwijken bij een rode hindernis. Indien de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten gevonden wordt in de hindernis heeft de spe(e)l(st)er de keuze deze te spelen zoals hij ligt of verder te spelen met de provisionele bal.
  7. Delen van de baan die gemarkeerd zijn door palen (rood/wit) met een groene knop zijn beschermde milieugebieden. Het is ten strengste verboden om deze gebieden te betreden.

De straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf
Tijdelijke plaatselijke regels worden vermeld bij de receptie.

Regels voor het gebruik van de baan

Gebruikers van de golfbaan zijn aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, welke door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degenen voor wie zij wettelijk aansprakelijk zijn worden veroorzaakt. Zij zijn gehouden het recreatieschap te vrijwaren voor aanspraken van of moeilijkheden met derden, welke uit een zodanige schade mocht voortvloeien.

Overige verwijzingen