Local Rules par 3 baan

 1. Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen.
 2. Op Hole 3, 4, 5, 8 en 9 wordt buiten de baan aan de linkerkant en achter de green niet aangegeven. De hindernissen op die holes zijn laterale (rode) hindernissen en strekken zich uit tot het oneindige.
 3. Alle palen welke hindernissen markeren en steun- en beschermingspalen bij jonge aanplant op de baan, zijn vaste obstakels. Het ontwijken daarvan is zonder strafslag toegestaan volgens Regel 16.1a.
 4. Grond in bewerking (GUR), gemarkeerd door blauwe palen of lijnen, alsmede de holes die gebruikt worden voor het Footgolf, zijn een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht om deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.
 5. Indien er sprake is van een belemmering door het pad op hole 3, rechts van de green, dan mag de spe(e)l(st)er:
  1. Het pad zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1 of;
  2. Als een extra mogelijkheid, zonder straf de oorspronkelijke bal of een andere bal in de door witte lijnen aangegeven droppingzone droppen. Deze droppingszone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 6. Als een bal in de hindernis ligt achter hole 5 of hole 9, of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstans is gekomen in de hindernis, heeft de spe(e)l(st)er de volgende opties met een strafslag:
  1. Ontwijken volgens Regel 17.1 of;
  2. Als extra mogelijkheid de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dichtstbijzijnde droppingzone. Op hole 5 is dat rechts van de green en op hole 9 links en rechts achter de green. Deze droppingzones zijn dropzones zoals bedoeld in Regel 14.3 en zijn door witte lijnen aangegeven.
 7. Het is verboden om op hole 5 een slag te doen als er zich wandelaars of fietsers op het pad achter de sloot bevinden.

De straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf.
Tijdelijke plaatselijke regels worden vermeld bij de receptie.

Regels voor het gebruik van de baan

Gebruikers van de golfbaan zijn aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, welke door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degenen voor wie zij wettelijk aansprakelijk zijn worden veroorzaakt. Zij zijn gehouden het recreatieschap te vrijwaren voor aanspraken van of moeilijkheden met derden, welke uit een zodanige schade mocht voortvloeien.

Overige verwijzingen